Korupcijos prevencija

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE KORUPCIJĄ?

KORUPCIJA – tai piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitiems.

VŠĮ Trakų ligoninės administracija yra suinteresuota, kad Ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo,  papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pareigybių sąrašas dėl kurių kreipiamasi į STT korupcjos prevencijai.

Dovanų politika

Skaidrumo ir pasitikėjimo politika

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korupcijos prevencijos komisijos funkcijos

Korupcijos prevencijos komisija vykdo Ligoninėje ilgalaikę korupcijos prevenciją, stebėseną ir kontrolę, analizuoja korupcijos prielaidas ir jų išvengimo būdus, kontroliuoja, kad Ligoninės padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, teikia siūlymus Ligoninės vadovui dėl korupcijos prevencijos, rengia korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą.

Korupcijos prevencijos komisijos nariai ir jų kontaktai

 
Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos Kontaktai
1. Rūta Repečkienė Komisijos pirmininkė, Vaikų ligų skyriaus vedėja +37067058783 korupcija@trakuligonine.lt
2. Viktorija Gerdvilienė Komisijos sekretorė, personalo specialistė  
3. Andrius Labanas Komisijos narys, Ūkio ir pagalbinio personalo skyriaus infrastruktūros specialistas  
4. Anželika Stupakaitė Komisijos narys sveikatos statistikė  
5. Emilija Tursienė Komisijos narė, bendrosios praktikos slaugytoja  

 Už korupcijai atsparios aplinkos VšĮ Trakų ligoninėje kūrimą atsakingo asmens funkcijos

– organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;

– organizuoja atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

– tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;

– organizuoja Ligoninė darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

– kontroliuoja, kaip Ligoninės darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;

– organizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

– organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;

– sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą, taip pat dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį;

– organizuoja mokymus, orientuotus į Ligoninės darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;

– teikia pasiūlymus Ligoninės vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;

– pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Indrė Gylytė, el. p. korupcija@trakuligonine.lt; tel. +370 64019461.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus:

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Lietuvos RespublikosBaudžiamojo kodekso236 straipsnis. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą.

1. Tas, kas melagingai įskundė įstaigai ar pareigūnui, turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, nekaltą asmenį kaip padariusį nusikalstamą veiką, jeigu dėl to šis asmuo pradėtas persekioti, arba pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus ir suklastojo įrodymus asmens baudžiamajam persekiojimui pradėti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

II. Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika įstaigoje:

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Trakų rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai:

  • raštu, adresu Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, 21106 Trakai;
  • Antikorupcijos komisijos pirmininkui Nerijui Šiauliui, tel. 8 -610-15251;
  • elektroniniu paštu korupcija@trakai.ltagata.jakubovskiene@trakai.lt; telefonais (darbo dienomis) 8 (528) 58 300, 8 (528) 58 314;
  •  anonimiškai pateikiant skundą į Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutę (Savivaldybės priimamajame).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

Atsakymai pranešėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis. Vadovaujantis Taisyklių III skyriaus 34 p., asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje, 35 punktu, jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

III. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefono numeris:

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66004 arba rašydami elektroniniu paštu korupcija@sam.lt. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų paprašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonomiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikės.

IV. Specialiųjų tyrimų tarnybos telefono numeris ir kita informacija:

Apie korupcijos atvejus anonimiškai galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)

Karštąja linija“ – tel. (8-5) 266 3333faks.: (8 706) 63 307, el.p. pranesk@stt.lt

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje (toliau – STT Pareiškimų nagrinėjimo skyrius), esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

VI. VšĮ Trakų ligoninės direktoriaus kreipimasis į pacientus:

Informacija ruošiama

© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: info@trakuligonine.lt
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.